Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord

Organisatie

Openbaar Belang volgt de Corporate Governancecode en Aedescode voor woningcorporaties. Deze codes zijn richtlijnen voor het besturen van en toezicht houden op onze organisatie. 

De door Openbaar Belang gehanteerde Governancecode Woningcorporaties is vastgelegd in de onderstaande documenten. Meer informatie over de corporate governancecode vindt u op de site van Aedes.

 

Hoofdlijnen Corporate Governance structuur

Woningstichting Openbaar Belang is een toegelaten instelling met een directeurbestuurder en een onafhankelijke raad van commissarissen.

Openbaar Belang heeft ervoor gekozen om overeenkomstig de Code aan te geven hoe Corporate Governance is vormgegeven. Daarmee onderschrijven we de wenselijkheid van transparantie in bestuur en toezicht en het afleggen van verantwoording daarover aan de belangenhouders.

 

Directeurbestuurder

De directeurbestuurder is belast met het besturen van de onderneming, de strategie en de inzet van middelen en mensen. De directeurbestuurder houdt de raad van commissarissen (RvC) op de hoogte van de gang van zaken, overlegt met hen over alle belangrijke aangelegenheden en legt belangrijke besluiten ter goedkeuring voor. De RvC kan een bestuurder te allen tijde schorsen en ontslaan. De beloning en de verdere voorwaarden voor aanstelling van de nieuwe bestuurder worden bepaald door de raad van commissarissen en zijn gebaseerd op het rapport Izeboud.

 

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directeurbestuurder en op de algemene gang van zaken. De RvC geeft de directeurbestuurder advies. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de onderneming. De directeurbestuurder verschaft de raad van commissarissen tijdig de, voor de uitoefening van diens taak, noodzakelijke gegevens. De commissarissen worden benoemd door de RvC.

Bij de toegelaten instelling zijn twee commissarissen benoemd op voordracht van de Centrale Huurdersraad. Een commissaris treedt uiterlijk vier jaar na zijn laatste benoeming af en is twee maal herbenoembaar. De bezoldiging van ieder lid van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de raad van commissarissen en is volgens de richtlijnen van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. De raad benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

Alle commissarissen van Openbaar Belang hebben  een integriteitsverklaring ondertekend.

 

 

 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven? Vraag nu de nieuwsbrief aan.

Inschrijven